sơ đồ tổ chức Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Ngày 02 tháng 11 năm 2017
Sơ đồ tổ chức Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã khóa IV
 

 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BVĐK

BSCKI. Hoàng Lan Phượng


 
 

 PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BVĐK

BSCKI. Ngô Thị Hiền


 

 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

BSCKI. Lò Văn Tiến


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

BSCKI. Nguyễn Đức Cảnh