Các hội đồng

Hội đồng cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã năm 2021

Hội đồng cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã năm 2021

22/02/2021 Hội đồng cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã năm 2021

Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2021

Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2021

19/02/2021 Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2021

Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

19/02/2021 Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

Hội đồng nghiên cứu khoa học năm 2021

Hội đồng nghiên cứu khoa học năm 2021

19/02/2021 Hội đồng nghiên cứu khoa học năm 2021

Hội đồng thuốc và điều trị năm 2021

Hội đồng thuốc và điều trị năm 2021

19/02/2021 Hội đồng thuốc và điều trị năm 2021

Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

20/11/2017 Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

19/11/2017 Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng cải tiến chất lượng Bệnh viện

Hội đồng cải tiến chất lượng Bệnh viện

19/11/2017 Hội đồng cải thiện chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thống kê lượt truy cập