Giáo dục phổ biến pháp luật

Luật tiếp cận thông tin năm 2016

Luật tiếp cận thông tin năm 2016

12/10/2021 Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Thống kê lượt truy cập