Học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC & LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC & LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

24/10/2017 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC & LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Thống kê lượt truy cập