Nội quy, quy định của Bệnh viện

QUY ĐỊNH Về theo dõi báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố Y Khoa

QUY ĐỊNH Về theo dõi báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố Y Khoa

03/11/2017 QUY ĐỊNH Về theo dõi báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố Y Khoa

QUY CHẾ GIẢI QUYẾT NGƯỜI BỆNH TỬ VONG

QUY CHẾ GIẢI QUYẾT NGƯỜI BỆNH TỬ VONG

07/09/2017 (Thực hiện Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

QUY CHẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN

QUY CHẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN

07/09/2017 (Thực hiện Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Nội quy bệnh viện

Nội quy bệnh viện

06/09/2017 Nội quy bệnh viện

Quy tắc ứng xử của nhân viên Bệnh viện

Quy tắc ứng xử của nhân viên Bệnh viện

06/09/2017 Thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014

Quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện

Quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện

06/09/2017 Thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BYT

Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật

Quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật

06/09/2017 Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

06/09/2017 Thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BYt ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thống kê lượt truy cập