Phác đồ điều trị Hồi sức cấp cứu

HÔN MÊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

HÔN MÊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

08/09/2017 HÔN MÊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

08/09/2017 NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TỰ PHÁT

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TỰ PHÁT

08/09/2017 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TỰ PHÁT

TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ

TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ

08/09/2017 TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ

NGỘ ĐỘC LÁ NGÓN

NGỘ ĐỘC LÁ NGÓN

08/09/2017 NGỘ ĐỘC LÁ NGÓN

NGỘ ĐỘC PARAQUAT

NGỘ ĐỘC PARAQUAT

08/09/2017 NGỘ ĐỘC PARAQUAT

NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ

NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ

08/09/2017 NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ

CÁC BIỆN PHÁP CHUNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHUNG VỚI NGỘ ĐỘC CẤP

CÁC BIỆN PHÁP CHUNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHUNG VỚI NGỘ ĐỘC CẤP

08/09/2017 CÁC BIỆN PHÁP CHUNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHUNG VỚI NGỘ ĐỘC CẤP

Thống kê lượt truy cập